PROCEDURA ZGŁOSZENIA DLA REKLAMODAWCÓW

Niniejsza procedura opisuje podstawowe zasady rejestracji osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców na stronie internetowej w Internecie pod adresem: http://linkprofit.com/. Przesyłając formularz rejestracji za pośrednictwem witryny http://linkprofit.com/, Potencjalny Reklamodawca akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

1. TERMINY I DEFINICJE

LINKPROFIT - serwis w sieci Internet w domenie: https://linkprofit.com/, który jest zarządzany przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Sieć Reklamowa LINKPROFIT" , oferujący reklamodawcom możliwość promocji swoich ofert (kampanii) rozliczanych w ustalonym uprzednio modelu, a wydawcom możliwość promocji tychże ofert (kampanii).

WYDAWCA - osoba fizyczna lub prawna, która posiada umiejętności i środki techniczne do reklamowania towarów i usług w sieci Internet, zainteresowana reklamą ofert (kampanii) reklamodawców sieci LINKPROFIT.

REKLAMODAWCA – osoba fizyczna lub prawna zainteresowana promowaniem swoich produktów i/lub usług w sieci LINKPROFIT

Reklamodawcą jest osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz rejestracyjny na stronie http://linkprofit.com/

Formularz rejestracyjny to formularz wypełniony przez Reklamodawcę w Internecie pod adresem http://linkprofit.com/advertiser-form/. Pomyślne wypełnienie formularza rejestracyjnego daje potencjalnemu reklamodawcy możliwość rozpoczęcia uczestnictwa w LINKPROFIT.

Platforma - strona WWW w sieci telekomunikacyjnej Internet, należąca do webmistrza (zarządzany przez webmistrza) lub strona, gdzie webmistrz ma prawo do umieszczenia materiałów reklamowych.

Nośniki reklamowe i informacyjne (NRI) - tekstowe, wizualne i inne materiały promocyjne, które mają być umieszczone w sieci telekomunikacyjnej Internet.

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłanego do przeglądarki z witryny http://linkprofit.com/.

Operator danych osobowych (Operator) - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Reklamowa sieć LINKPROFIT" (siedziba: 143006, МО, m. Odincowo, ul. Komsomolskaja, b. 3, m. 59, INP 5032267581 OGRN 1135032005272).

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące osoby jako osoby danych osobowych, w tym nazwisko, imię, inię ojca, adres, wykształcenie, zawód, dane kontaktowe (telefon, faks, adres e-mail, adres pocztowy i inne), zdjęcia i inne informacje, które będą dostępne Operatorowi.

Podmiotem danych osobowych jest osoba fizyczna, która jest bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana lub określona za pomocą danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych - każda akcja (operacja) lub zestaw akcji (operacji) w odniesieniu do korzystania z urządzeń automatyki lub bez zastosowania takich środków z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, modyfikacja), wyciąganie, używanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usunięcie, niszczenie danych osobowych.

Umowa - porozumienie, zawarte w wyniku rozstrzygnięcia formularza rejestracyjnego z reklamodawcą. Umowa zostaje zawarta na warunkach uzgodnionych przez Strony i nie jest ofertą publiczną.

2. UCZESTNICTWO W SIECI REKLAMOWEJ LINKPROFIT

Potencjalny reklamodawca zapewnia, że dane pozostawione w witrynie w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe. A priori zakłada się, że formularz rejestracyjny jest wypełniany w imieniu tej organizacji (Przedsiębiorcy indywidualnego), która jest oznaczona w polu "nazwa organizacji" w formularzu rejestracyjnym. Reklamodawca Potencjalny jest osobiście w pełni odpowiedzialny za dostarczanie danych, które nie należą do niego.

Pozostawione przez Potencjalnego reklamodawcy w formularzu rejestracyjnym informacje o pełnej lub skróconej nazwie firmy (imię, nazwisko i imię ojca indywidualnego przedsiębiorcy) oraz inne szczegóły później wykorzystywane LINKPROFIT według własnego uznania, w ramach obowiązujących przepisów.

3. UŻYCIE COOKIES

Potencjalny Reklamodawca wie, że strona http://linkprofit.com/, jak również jej poddomeny, używa plików cookie w celu zwiększenia użyteczności i efektywności. Odwiedzając witrynę http://linkprofit.com informacje można zbierać za pośrednictwem plików cookie i innych technologii. Korzystając z witryny http://linkprofit.com/, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Korzystając z witryny http://linkprofit.com, zgadzasz się, że możemy załadować pliki cookie na komputer lub inne urządzenie opisane powyżej. Potencjalny reklamodawca ma możliwość zarządzania plikami cookie. Usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na interfejs użytkownika, a niektóre składniki tej witryny mogą stać się niedostępne.

4. DANE OSOBOWE

Podmiot danych osobowych, czy to potencjalny reklamodawca, który jest indywidualnym przedsiębiorcą, lub osoba fizyczna reprezentująca dane, działając w imieniu osoby prawnej, wypełniając formularz rejestracyjny w ten sposób swoją wolę i we własnym interesie wyraża zgodę LINKPROFIT jako operatorowi danych osobowych w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, wskazanych w formularzu przesłanym podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu Danych Osobowych wyłącznie w celu zbierania i porządkowania informacji dla przyszłego zawarcia umowy pomiędzy LINKPROFIT i potencjalnych reklamodawców. Data wydania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Podmiotem Danych Osobowych i data uzyskania zgody przez Operatora jest datą wysłania formularza rejestracyjnego. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu Danych Osobowych może być przeprowadzone za pomocą automatyzacji i / lub bez użycia urządzeń automatyki zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem i regulacjami wewnętrznymi Operatora.

Operator zapewnia, że podejmuje niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne oraz zapewnia ich przyjęcie w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innych nielegalnych działań w odniesieniu do danych osobowych, a także zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Podmiotu Danych Osobowych. Operator ma prawo załączać do przetwarzania danych osobowych Podmiotu Danych Osobowych podwykonawców, a także prawo do przekazania danych osobowych do przetwarzania do swoich oddziałów, zapewniając akceptację takich podwykonawców i osób stowarzyszonych odpowiednich zobowiązań poufności danych osobowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Inne aspekty współpracy potencjalnych reklamodawców z LINKPROFIT są zawarte w Umowie.

Niniejsza procedura nie jest umową wstępną.

Ta procedura może zostać zmodyfikowana przez LINKPROFIT w dowolnym momencie. Odpowiedzialność za znajomość istniejącego w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego Regulaminu Reklamodawca Potencjalny ponosi samodzielnie.

LINKPROFIT zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Potencjalnemu Reklamodawca w dowolnym czasie po rozpatrzeniu formularzu rejestracyjnego lub w fazie negocjacji istotnych warunków Umowy.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów ze strony reklamodawców, składając formularz rejestracyjny, w tym w przypadku wykorzystywania cudzych danych osobowych lub innych danych, LINKPROFIT przekaże wszelkie dostępne informacje o naruszycielu do organów ścigania.