WARUNKI WSPÓŁPRACY Z LINKPROFIT

Niniejszy dokument jest zgodnie z częścią 2 art. 437 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, ofertą publiczną (dalej - Oferta) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Reklamowa sieć LINKPROFIT”, zwana dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Juchniewicz Dmitrij, s. Franca, działającego na podstawie Statutu, skierowaną do konkretnych osób, na uczestnictwo w LINKPROFIT. Oferent oświadcza, że uważa się Stroną porozumienia na podstawie warunków Oferty z każdą osobą fizyczną lub prawną, który złożyła akceptację. Akceptacja odbywa się w formie udanej rejestracji w jakości webmastera w LINKPROFIT. Osoba fizyczna lub prawna, który złożyła akceptację (przyjęcie oferty), zwana dalej „Akceptant”, jest zobowiązana do przestrzegania warunków Oferty.

1. TERMINY I DEFINICJE

Do celów Umowy następujące terminy mają następujące znaczenie:

1.1. LINKPROFIT - serwis w sieci Internet w domenie: https://linkprofit.com/, który jest zarządzany przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Sieć Reklamowa LINKPROFIT " , oferujący reklamodawcom możliwość promocji swoich ofert (kampanii) rozliczanych w ustalonym uprzednio modelu, a wydawcom możliwość promocji tychże ofert (kampanii)..

1.2. WYDAWCA - osoba fizyczna lub prawna, która posiada umiejętności i środki techniczne do reklamowania towarów i usług w sieci Internet, zainteresowana reklamą ofert (kampanii) reklamodawców sieci LINKPROFIT.

1.3. REKLAMODAWCA – osoba fizyczna lub prawna zainteresowana promowaniem swoich produktów i/lub usług w sieci LINKPROFIT

1.4. AKCJA OPŁACANA (KONWERSJA)- akcja, za wykonanie której zgodnie z warunkami oferty promocyjnej, reklamodawca gwarantuje wynagrodzenie. Taką akcję może być: zakup towarów, zamówienie i / lub zakup usług, rejestracja, subskrypcja newslettera, wysyłanie wiadomości e-mail i więcej, wykonywane przez użytkownika w Internecie w wyniku przejścia do witryny reklamodawcy za pomocą środka reklamowego reklamodawcy, umieszczonego na stronie internetowej wydawcy

1.5. PLATFORMA - strona WWW w sieci Internet, należąca do webmastera (zarządzana przez webmastera) lub strona, gdzie webmaster ma prawo do umieszczenia materiałów reklamowych.

1.6. NOŚNIKI REKLAMOWE - tekstowe, wizualne i inne materiały promocyjne, które mają być umieszczone w sieci Internet.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Oferent świadczy usługi reklamodawcom i wydawcom serwisu LINKPROFIT, a Akceptant zobowiązuje się korzystać z usług LINKPROFIT w dobrej wierze, na warunkach Oferty, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

2.2. Akceptant może skorzystać z usług Oferenta, przyjmując dodatkowe zobowiązania, wynikające z warunków oferty, pod warunkiem wyrażenia zgody na ich wykonanie. Jeśli warunki oferty promocyjnej są akceptowane w LINKPROFIT, Akceptant zobowiązuje się dostarczyć wybranemu reklamodawcy usługi informacyjne (w celu zapewnienia skuteczności akcji opłacalnych na warunkach, udostępnionych przez reklamodawcę).

2.3. Zobowiązania Akceptanta, wynikające z zaakceptowanej przez niego oferty reklamowej,, uważa się za wykonane w odpowiedni sposób, jeśli:

Akceptant zapewnił wykonanie całego zespołu akcji opłacanych na warunkach przewidywanych w ofercie reklamodawcy;

Akceptant spełnia wymagania Oferty i obowiązującego prawodawstwa.

2.4. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Akceptanta zobowiązań, wynikających z oferty reklamowej, zatwierdzonej przez niego w LINKPROFIT, Akceptant jest uprawniony do wynagrodzenia pieniężnego na warunkach określonych w takiej ofercie reklamowej.

2.5. Wypłata wynagrodzeń pieniężnych za należycie świadczone usługi informacyjne w ramach oferty reklamowej odbywa się kosztem środków reklamodawców.

3. PROCEDURA ZAWARTCIA UMOWY

3.1. Akceptant składa wniosek o uczestnictwo w LINKPROFIT pod adresem: https://linkprofit.com/publisher-form/, wypełnia formularz rejestracyjny, zgadza się z warunkami Oferty, "Umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych" i "Polityki prywatności".

3.2. Akceptant ma prawo do kilku kont ściśle zgodnych z LINKPROFIT. Jeśli osoba fizyczna wykonuje oficjalne obowiązki na etacie lub dla osoby prawnej, która ma konto w LINKPROFIT, niniejszym Regulaminem jest zabronione jest tworzenie konta osobowego dla tej osoby fizycznej w celu wypełnienia ich oficjalnych obowiązków wobec tej osoby prawnej.

3.3. Udana procedura rejestracji w LINKPROFIT świadczy o akceptacji przez Akceptanta niniejszej Oferty Publicznej. Dodatkowe warunki, określone przez reklamodawcę w ofercie promocyjnej na stronie internetowej LINKPROFIT, w przypadku wyrażenia zgody Akceptanta na jej wykonanie, stają się dodatkiem do tej Oferty Publicznej.

3.4. Administracja LINKPROFIT (zwana dalej - Administracją) rozpatruje wniosek Akceptanta i podejmuje decyzję odnośnie jego ucestnictwa w sieci LINKPROFIT.

3.5. W przypadku, gdy Administracja zdecyduje się zarejestrować Akceptanta jako uczestnika LINKPROFIT, Akceptant otrzyma list potwierdzający utworzenie swojego konta w LINKPROFIT na adres e-mail podanym przez niego przy rejestracji.

3.6. Data udanej rejestracji Akceptanta jako uczestnika LINKPROFIT jest momentem zawarcia Umowy między Oferentem a Akceptantem.

3.7. Administracja LINKPROFIT zastrzega pełne i bezwarunkowe prawo odmowy rejestracji dowolnemu wydawcy bez wyjaśnienia powodów. W takim przypadku dane wydawcy, przesyłane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zostaną natychmiast skasowane.

4. UCZESTNICTWO W KAMPANIACH LINKPROFIT

4.1. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu Akceptanta do promocji oferty reklamowej jest dokonywana przez reklamodawcę.

4.2. Wszystkie platformy reklamowe (powierzchnie reklamowe, strony), zadeklarowane przez Akceptanta w celu spełnienia warunków ofert, są wstępnie moderowane przez Administrację. Aby uczestniczyć w działaniach LINKPROFIT, akceptowane są wszystkie platformy reklamowe, które spełniają wymagania obowiązującego prawodawstwa, zasady Oferty, i zatwierdzone przez administrację LINKPROFIT.

4.3. Akceptant gwarantuje, że jest właścicielem zgłoszonych lub używanych przez niego witryn lub jest ich menedżerem i ma wszelkie prawa do publikowania na nich jakichkolwiek informacji.

4.4. W celu spełnienia warunków oferty reklamowej Akceptant otrzyma prawo na wykorzystanie środków reklamowych w sieciach społecznościowych i systemach wyszukiwania.

4.5. LINKPROFIT zastrzega sobie prawo do żądania informacji o źródle ruchu od Akceptanta i dostępu do statystyk platformy reklamowej. Wykonawca musi dostarczyć wymagane informacje w ciągu 5 dni roboczych.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCEPTANTA

5.1. Akceptant ma prawo:

zapoznać się z ofertami i taryfami reklamodawców oraz wyrazić zgodę na wykonanie warunków oferty reklamodawców, umieszczonych na stronie internetowej LINKPROFIT; używać funkcje i możliwości LINKPROFIT, dostępnych na swoim koncie; otrzymywać wynagrodzenie pieniężne od reklamodawców za odpowiednio świadczone usługi; otrzymywać poradę od Administracji w sprawie uczestnictwa w LINKPROFIT.

5.2. Akceptant zobowiązuje się:

wskazać w formularzu rejestracyjnym i w danych konta tylko wiarygodne dane. Jeśli jakiekolwiek dane osobowe zostaną zmienione, Akceptant musi natychmiast zmienić je na swoim koncie osobowym za pomocą panelu LINKPROFIT; starannie zapisać login i hasło dostępu do LINKPROFIT chroniąc je przed dostępem osób trzecich; w odpowiednim czasie odpowiadać na zapytania (zawiadomienia) LINKPROFIT, przekazywać informacje niezbędne do wykonania Statutu; poprzez uczestnictwo w LINKPROFIT działać w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującym prawem, Ofertą i nie naruszać praw Klienta, reklamodawców i osób trzecich; świadczyć usługi informacyjne na warunkach, udostępnionych przez reklamodawców.

6. ZAKAZY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W LINKPROFICIE

6.1. W ramach uczestnictwa w programie LINKPROFIT zabronione jest:

stosować metody lub narzędzia, które są sprzeczne z wymogami obowiązującego prawodawstwa, Oferty, warunkami propozycji reklamodawców;

wykorzystywać w witrynach reklamowych treść, naruszającą obowiązujące przepisy lub przekierowującą do witryn, naruszających obowiązujące przepisy prawa;

używać platform reklamowych, które wykorzystują metody zmuszania lub zachęcania odwiedzających do zawierania transakcji, na przykład: obowiązkowe kliknięcie, zmuszanie do wysyłania płatnych SMS-ów i innych podobnych metod. Również niedozwolone są platformy reklamowe „w budowie”, a także zabroniony jest zakup ruchu w Systemach Reklamy Aktywnej (CAP, WmMail, Seosprint ITD i innych wynagradzających za wykonanie jakiejkolwiek czynności ), Bucs i podobnych systemach;

używać niezamawianych wiadomości email (spam) podczas wysyłania materiałów promocyjnych. Aby wysłać reklamę za pośrednictwem poczty elektronicznej Akceptant musi mieć zgodę odbiorcy, a na żądanie administracji LINKPROFIT dostarczyć stosowne potwierdzenie;

dostarczać konwersje przy użyciu fałszywych, nieistniejących danych lub innych bez zgody właściciela;

wprowadzać w błąd osoby trzecie, stosować oszustwo, przymus, groźbę;

wykorzystywać wyłączne prawa do korzystania z wyników aktywności intelektualnej i środków indywidualizacji reklamodawcy lub innej osoby, w przypadku braku porozumienia w sprawie przeniesienia praw wyłącznych lub umowy licencyjnej. Administracja zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia takiej umowy na żądanie w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku;

używać materiałów reklamowych jednego reklamodawcy do reklamowania innego reklamodawcy;

używać technologii i plików cookie stuffing (cookie dropping). Zabronione jest używanie skryptów umożliwiających umieszczanie plików cookie w witrynach, których internauci nie odwiedzili lub nie oglądali. Zabrania się zmienić, zastąpić, modyfikować cookies użytkowników Internetu na innych, którzy nie należą do stron, które użytkownicy wyszukiwali, w tym zastępować cookies za pomocą pop-up, iframe, również wyświetlania stron trzecich w ramce;

rejestrować i / lub używać celem promocji domeny podobne do domen witryn reklamodawców;

przekazywać dostarczone przez Oferenta prawa do korzystania z usług, aplikacji i danych osobom trzecim w całości lub w części, zapewniać dostępu do nich, modyfikować lub przetwarzać w inny sposób, przenosić w innych postaciach lub stwarzać własne bazy danych i serwisy informacyjne;

podejmować działania, mające negatywny wpływ na pracę LINKPROFIT. Przez takie działania rozumie się technicznie próby wpływania na wydajność serwerów sieci partnerskiej , próby złamania mechanizmów ochrony, używanie wirusów, trojanów i innego złośliwego oprogramowania.

Używać ataku brut force, DoS (DDoS), spamu, korzystać z linków oraz wszelkich innych procesów, które mogą zaszkodzić funkcjonowaniu LINKPROFIT.

7. OPŁATA USŁUG AKCEPTANTOWI

7.1. Akceptant za pomyślne spełnienie warunków oferty reklamowej w ramach LINKPROFIT otrzymuje wynagrodzenie pieniężne.

7.2. W każdym przypadku wysokość wynagrodzenia zależy od taryfy, określonej przez reklamodawcę za płatną akcję na stronie LINKPROFIT https://ai.linkprofit.com/. Reklamodawca ma prawo zmienić taryfy w przyszłości. Zmienione taryfy nie będą miały zastosowania do płatnych akcji, które miały miejsce przed wprowadzeniem zmian. Akceptant ma prawo żądać od reklamodawcy wyznaczenia dla niego osobnej taryfy, która wyróżnia się od tych określonych w ofercie promocyjnej, umieszczonej w LINKPROFIT.

7.3. Spory, związane z usługami, za które Akceptanta otrzyma wynagrodzenie w zakresie ofert promocyjnych w ramach LINKPROFIT, są rozwiązane wyłącznie między Akceptantem a reklamodawcą. LINKPROFIT to serwis online pośredniczący między reklamodawcami a wydawcami i nie jest związany obowiązkami płacenia za usługi Akceptanta. Akceptant nie ma prawa żądać od Oferenta płatności za usługi, świadczone w ramach ofert reklamowych w ramach LINKPROFIT.

7.4. Prawo Akceptanta do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego powstaje w następujących warunkach:

Akceptant przeprowadził określoną ilość płatnych akcji w odniesieniu do warunków oferty, zatwierdzonej przez niego;

płatne akcje były rejestrowane za pomocą trackingu LINKPROFIT;

płatne akcje zostały potwierdzone i zaakceptowane do rozliczenia przez reklamodawcę;

Akceptant nie naruszył wymogów Oferty i obowiązującego prawodawstwa.

7.5. Dla każdego zarejestrowanego w LINKPROFIT wydawcy jest tworzone konto, przez które odbywają się wszystkie transakcje w zakresie zaliczenia i wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi w zakresie ofert reklamowych. Informacje na temat osobowego konta wewnętrznego znajdują odzwierciedlenie w osobowym koncie każdego zarejestrowanego wydawcy. W przypadku prawidłowej realizacji przez Akceptanta warunków oferty promocyjnej, wynagrodzenie wpływa na konto osobowe wewnętrzne Akceptanta w ciągu 7 dni roboczych od daty wykonania warunków oferty promocyjnej.

7.6. LINKPROFIT ustala minimalną kwotę wypłaty środków w wysokości 100 PLN. Akceptant może wystąpić z wnioskiem o wypłacenie środków na konto bankowe, określone przez Akceptanta przy rejestracji na swoim koncie osobowym. Wypłacenie środków na wniosek Akceptantów odbywa się dwa razy w miesiącu.

8. OKRES UMOWY

8.1. Umowa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Akceptanta na LINKPROFIT i jest zawarta na czas uczestnictwa Akceptanta w LINKPROFIT.

9. ZMIANA UMOWY

9.1. Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Umowy bez uzasadnienia i w dowolnym momencie, jeśli zmiany te nie mają wpływu na istotne warunki Umowy. Powiadomienie o zmianach jest wysyłane do Akceptanta drogą mailową, określoną podczas rejestracji. Jeśli Akceptant nie zgłosi sprzeciwu do zmian w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania ogłoszenia, takie zmiany wejdą w życie.

9.2. Jeśli Akceptant nie wyraża zgodę na zmiany, są one nie uważane dla niego za ważne. W takim przypadku nadal obowiązuje wzajemne prawo do rozwiązania Umowy, a Strony mają prawo rozwiązać Umowę w trybie pozasądowym.

10. WYPOWIEDZENIE UMOWY

10.1. Oferent zapewnia Akceptantowi tymczasowe (na okres umowy), niewyłączne prawo do korzystania z usług i aplikacji oraz danych w nich zawartych w ramach uczestnictwa w LINKPROFIT. W przypadku wypowiedzenia Umowy prawo to traci ważność.

10.2. Jeśli Oferent wykrył naruszenie przez Akceptanta postanowień punktu 6.1. Oferty, Oferent ma prawo do rozwiązania Umowy jednostronnie.

10.3. W innych przypadkach wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko za zgodą Stron. Akceptant może złożyć wniosek o usunięcie swojego konta i o odmowie uczestnictwa w LINKPROFIT na swoim koncie osobowym. Administracja zgodnie z wynikami kontroli konta Akceptanta w zakresie zgodności z Ofertą i obowiązującym ustawodawstwem zdecyduje się usunąć konto Akceptanta i rozwiązać Umowę, lub składa na imię Akceptanta wymaganie do usunięcia naruszeń wymagań Oferty oraz obowiązujących przepisów prawa.

10.4. W przypadku usunięcia konta Akceptanta w kolejności, określonej w punkcie 10.3. Oferty, pozostające na jego koncie wewnętrznym pieniądze są przenoszone na konto bankowe Akceptanta. Wszystkie realizowane przez Akceptanta w momencie rozwiązania Umowy oferty promocyjne są przetwarzane w zwykły sposób.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE UMOWY

11.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających z Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność w sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, o cechach określonych w Umowie.

11.2. Strony zatwierdziły, że w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, które spowodowały straty jednej ze Stron, tylko rzeczywiste szkody podlegają odszkodowaniu.

11.3. Za naruszenie przez Akceptanta wymagań, podanych w punkcie 6.1. Umowy, Oferent ma prawo do żądania od Akceptanta bezpłatnie usunąć defekty w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, w tym samym czasie, w trakcie tego okresu Akceptant nie może wypłacić środków. W przypadku wielokrotnego naruszenia przez Akceptanta postanowień pkt 6.1. Oferty, Zleceniodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy z Akceptantem. W takim wypadku konto Akceptanta w LINKPROFIT natychmiast jest zablokowane, a wszystkie otrzymane i nieodliczone wynagrodzenie otrzymane w wyniku tych naruszeń, wraca się do reklamodawców.

11.4. Osoba, której konto jest zablokowane w LINKPROFIT, nie ma prawa do ponownego zarejestrowania się w LINKPROFIT.

11.5. Jeżeli z powodu naruszenia przez Akceptantem postanowień Oferty osoba trzecia zgłasza w stosunku do Oferenta roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub inną odpowiedzialność ustawową, Akceptant jest zobowiązany do odszkodowań w pełni kosztów Oferenta, które były wynikiem takiego naruszenia, w tym zobowiązań z powodu sprawienia szkody, zapłacone kary, wydatki sądowe.

11.6. Oferent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub zakłócenia, spowodowane przez treść stron internetowych osób trzecich, błędów oprogramowania lub zasobów technicznych reklamodawców, które są członkami LINKPROFIT, jak również za szkody, spowodowane przez brak dostępu lub ograniczoną funkcjonalnością sieci Internet.

11.7. Odpowiedzialność za szkodę, wyrządzoną reklamodawcom lub osobom trzecim przez akcje Akceptanta na platformach reklamowych, zadeklarowanych przez niego w całości, ponosi Akceptant.

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1. W przypadku sporów pomiędzy Oferentem a Akceptantem, odnoszących się do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony dążą do rozwiązania tych problemów w drodze negocjacji.

12.2. Postępowanie reklamacyjne rozstrzygania sporów zgodnie z Umową jest obowiązkowa. Strona, otrzymująca reklamację, musi wysłać odpowiedź w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania reklamacji.

12.3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporów w postępowaniu reklamacyjnym, powinny one być skierowane do Sądu Arbitrażowego w Moskwie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

12.4. W całym innym, że nie przewidziano niniejszą Umową, Strony kierują się ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Zgadzając się z warunkami Oferty, Akceptant potwierdza i gwarantuje, że:

w pełni zapoznał się z warunkami Oferty;

w pełni rozumie warunki Oferty;

w pełni rozumie znaczenie i konsekwencje swoich działań w odniesieniu do zawarcia i wykonania Umowy.

13.2. Akceptant daje zgody Oferentowi do przetwarzania jego danych osobowych w ramach uczestnictwa w LINKPROFIT na warunkach „Umowy użytkownika do przetwarzania danych osobowych”, „Polityki prywatności” LINKPROFIT i zgodnie z wymogami ustawodawstwa rosyjskiego w zakresie danych osobowych.

13.3. Dane kontaktowe dotyczące komunikowania się z Oferentem w kwestiach, związanych z realizacją warunków Umowy:

Adres: 117326, Rosja, Moskwa, Podjazd Nauchny, dom 17, piętro 14, szafka 1437

Telefon: +7 (499) 641 12 72

Adres e-mail: partner@linkprofit.com